"preserve at the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachowaj wtedy
  1. preserve czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Could standards be preserved at the same time as giving institutions greater autonomy?

    Podobne kolokacje: