"pray about" — Słownik kolokacji angielskich

pray about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeżeli można wiedzieć około
  1. pray czasownik + about przyimek
    Zwykła kolokacja

    I sat in my room and prayed to God about it.

    Podobne kolokacje: