"postanowienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "postanowienie" po polsku

postanowienie

rzeczownik
 1. decision *****
  • postanowienie, decyzja [COUNTABLE]
   I'm sure you'll make the right decision. (Jestem pewien, że podejmiesz właściwą decyzję.)
   It wasn't my decision. (To nie była moja decyzja.)
   I haven't made a decision yet. (Nie podjąłem jeszcze decyzji.)
 2. resolution ***
  • decyzja, postanowienie, rozwiązanie [UNCOUNTABLE]
   The resolution was to stop the war and sign peace agreement. (Rozwiązaniem było zaprzestanie wojny i podpisanie porozumień pokojowych.)
   We were waiting for the resolution of the government. (Czekaliśmy na postanowienie rządu.)
  • postanowienie [COUNTABLE]
   Her New Year's resolution is to lose weight. (Jej noworocznym postanowieniem jest zrzucić wagę.)
   What are your New Year's resolutions? (Jakie są twoje noworoczne postanowienia?)
 3. ruling **
  • decyzja, orzeczenie, postanowienie [COUNTABLE]
   What is the court's ruling? (Jakie jest postanowienie sądu?)
   The court's ruling was for him to pay the damages. (Orzeczeniem sądu było to, że on ma zapłacić odszkodowanie.)
 4. provision ***
  • postanowienie, klauzula (w umowie) [COUNTABLE]
   a condition in an agreement
   He couldn't do that under the provisions of the agreement. (Nie mógł tego zrobić według postanowień umowy.)
   According to this provision, you need to pay him by the end of this month. (Zgodnie z tą klauzulą musisz zapłacić mu do końca tego miesiąca.)
 5. determination **
 6. deciding
 7. assize  
czasownik
 1. decide *****
 2. choose *****
idiom
 1. make up one's mind
  • postanowić, namyślić się, podjąć decyzję
   I'm going to give you five minutes to make up your mind. (Dam ci pięć minut, żebyś się namyślił.)
   I haven't made up my mind what I'm going to do about this yet. (Jeszcze nie postanowiłam, co z tym zrobię.)
czasownik
 1. rule *****
  • postanawiać, orzekać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The court ruled him not guilty. (Sąd orzekł o jego niewinności.)
   What has the judge ruled? (Co orzekł sędzia?)
   The judge hasn't ruled on the matter yet. (Sędzia nie orzekł jeszcze w tej sprawie.)
 2. resolve ***
 3. set *****
  • postanawiać, ustalać, decydować [TRANSITIVE]
   We need to set the date of the final exam today. (Musimy dziś ustalić datę egzaminu końcowego.)
   Let's set the date of the rehearsal. (Ustalmy termin próby.)
   Have you set the date of your wedding? (Czy ustaliliście datę waszego ślubu?)
   zobacz także: determine

Powiązane zwroty — "postanowienie"

phrasal verb
czasownik
stanowić = pose +4 znaczenia
ustanowić = appoint +1 znaczenie
przymiotnik
stanowczy = firm +18 znaczeń
inne
rzeczownik
idiom

powered by  eTutor logo