"popular before" — Słownik kolokacji angielskich

popular before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny wcześniej
  1. popular przymiotnik + before przyimek
    Luźna kolokacja

    Gas balloons remained popular throughout the age before powered flight.

    Podobne kolokacje: