"popular artist track" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny artysta ślad
  1. popular przymiotnik + track rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, many of her most popular tracks are about social justice issues.

    Podobne kolokacje: