"pomocny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pomocny" po polsku

pomocny

przymiotnik
 1. helpful **
  • pomocny, użyteczny
   I hope my notes will be helpful in your research. (Mam nadzieję, że moje notatki okażą się pomocne w waszych badaniach.)
   Your advice was helpful, thank you. (Twoja rada była pomocna, dziękuję.)
   You're very helpful, thank you. (Jesteś bardzo pomocny, dziękuję ci.)
   It was a helpful advice, I appreciate it. (To była użyteczna rada, doceniam ją.)
  • pomocny (o osobie)
   She has always been a very helpful person. (Ona zawsze była bardzo pomocną osobą.)
   You were very helpful, I wouldn't do it on my own. (Byłeś bardzo pomocny, sam bym tego nie zrobił.)
 2. assistant **  
  I would be grateful if you gave me some assistant look into this. (Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł dać mi jakieś pomocne spotrzeżenie na ten temat.)
 3. good ***** , także: gude Scottish English dialect
  • użyteczny, pomocny
   These books might be good for your homework. (Te książki mogą być pomocne w twojej pracy domowej.)
   He gave me a good advice. (On dał mi użyteczną radę.)
 4. supportive **
  • wspierający, pomocny
   I thank Mr Smith for supportive encouragement. (Dziękuję panu Smithowi za pomocną zachętę.)
 5. assistive
 6. facilitative  

powered by  eTutor logo