"podniesienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podniesienie" po polsku

podniesienie

rzeczownik
 1. lift ****
  • podniesienie, wznoszenie [policzalny]
   Our new dance routine has a lot of lifts. (Nasz nowy układ taneczny ma wiele wznoszeń.)
   Breast lift can result in many complications. (Podniesienie biustu może skończyć się wieloma komplikacjami.)
 2. elevation * , el. (skrót) *** , levation
  • podniesienie (część obrządku mszalnego)
   She ran out of the church during the elevation. (Ona wybiegła z kościoła w czasie podniesienia.)
 3. enhancement *
  • poprawa, rozszerzenie, zwiększenie, podniesienie, uwydatnienie, spotęgowanie
   Only in this way, through the enhancement of the role and contribution of individual workers, will the market achieve its potential. (Tylko w ten sposób - dzięki zwiększeniu roli i wkładu poszczególnych pracowników - rynek może osiągnąć swój potencjał.)
   Your intelligence enhancement work was brilliant. (Twoja praca dotycząca rozwijania inteligencji była genialna.)
 4. heave *
 5. tricing
 6. upliftment
 7. upraising
 8. escalating
obrazek do "lift" po polsku obrazek do "hoist" po polsku
czasownik
 1. lift **** , lift up
 2. raise *****
  • wznosić, podnosić [przechodni]
   He raised his feet off the floor. (On podniósł stopy z ziemi.)
   Raise the glasses to Mary and John. (Wznieśmy toast za Mary i Johna.)
 3. up *****
 4. enhance , ***
  • zwiększać, poprawiać, wzmacniać, podnosić (np. szanse, reputację) [przechodni]
   Now he's building a big factory which will enhance the village. (Obecnie on buduje olbrzymią fabrykę, co wzmocni wioskę.)
   Knowledge of a foreign language will enhance your chances to get this job. (Znajomość języka obcego zwiększy twoje szanse na zdobycie tej pracy.)
   We should enhance the quality of our products. (Powinniśmy podnieść jakość naszych produktów.)
 5. boost **
  • podnosić, podsadzać  AmE [przechodni]
   Her daughter wanted a cookie from the table so she boosted her. (Jej córka chciała ciasteczko ze stołu, więc ona ją podsadziła.)
   He boosted her so that she could see the stage. (On podniósł ją, aby mogła zobaczyć scenę.)
 6. rear ***
  • wznosić, podnosić (np. łeb)
   The cow reared its head and looked at me. (Krowa podniosła łeb i popatrzyła na mnie.)
   I entered the stable and all the horses reared their heads. (Wszedłem do stajni i wszystkie konie podniosły swe łby.)
 7. cock , *
  • podnosić (np. głowę)
   He cocked his head to see what was happening up there. (On podniósł głowę, żeby zobaczyć co się tam dzieje.)
 8. hoist * , hoist up
 9. heave *
 10. heighten *
 11. hoist * , także: heeze BrE dialekt
 12. crane **
 13. take *****
 14. uprate
 15. move upwards
 16. uprear
 17. hoise
phrasal verb
 1. push up
 2. stick up
  • wznosić, podnosić [przechodni]
   He stuck up his hands so that they could pull him out of the water. (Podniósł ręce, dzięki czemu mogli wyciągnąć go z wody.)
phrasal verb
 1. get up ***
 2. pick oneself up  
 3. pick oneself up
rzeczownik
 1. elevation * , el. (skrót) ***
 2. rising *
phrasal verb
 1. stand up ***
 2. ride up
  • unosić się, podnosić się
   Her skirt was riding up with wind. (Jej spódniczka unosiła się wraz z wiatrem.)
   The balloon rode up and it disappeared from sight. (Balon się uniósł i straciliśmy go z oczu.)
czasownik
 1. lift ****
  • znikać, podnosić się, unosić się (np. o chmurach, mgle) [nieprzechodni]
   When the fog lifted, the sun started shining. (Kiedy zniknęła mgła, słońce zaczęło świecić.)
   You'll see the top of the mountain when the clouds lift. (Zobaczysz wierzchołek góry, kiedy chmury się podniosą.)
 2. run high

Powiązane zwroty — "podniesienie"

czasownik
nosić = carry +6 znaczeń
znieść = stand +2 znaczenia
przynieść = fetch +1 znaczenie
nieść = carry +2 znaczenia
przenieść = bump +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik

powered by  eTutor logo