"opanowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opanowanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

opanowanie

rzeczownik
 1. restraint *
 2. equilibrium
  • spokój, opanowanie, równowaga (psychiczna) [UNCOUNTABLE]
   Just give him a chance to regain equilibrium. (Daj mu chwilę na odzyskanie równowagi.)
   My friend, your vital equilibrium is disturbed. (Mój przyjacielu, twoja witalna równowaga jest zakłócona.)
 3. composure
 4. poise *
 5. cool ****
  • spokój, opanowanie
   She lost her cool. (Ona straciła opanowanie.)
   His cool is admirable. (Jego opanowanie jest godne podziwu.)
 6. coolness
 7. subjugation
 8. equanimity
 9. countenance
 10. calmness
 11. aplomb
 12. self-possession
 13. quietude
 14. overmastering
  • opanowanie (np. umiejętności)
 15. overrunning
 16. collectedness
 17. clear-headedness , także: clearheadedness
 18. self-mastery
 19. infesting
 20. composedness
 21. impassiveness
 22. self-composure
  • opanowanie, panowanie nad sobą formal
   I have lost my self-composure, I am so sorry. (Straciłem panowanie nad sobą, bardzo przepraszam.)
 23. overcoming
 24. level-headedness , także: leveheadedness
 25. subduing
 26. lown
czasownik
 1. master ****
  • opanować (wiedzę) [TRANSITIVE]
   She mastered the English language. (Ona opanowała język angielski.)
   Tom mastered new skills. (Tom opanował nowe umiejętności.)
 2. contain ****
  • kontrolować, powstrzymać, opanować (np. przed rozprzestrzenianiem się czegoś) [TRANSITIVE]
   We're preparing a campaign to contain the violence in our city. (Przygotowujemy kampanię, aby powstrzymać przemoc w naszym mieście.)
   We've contained the virus from spreading. (Powstrzymaliśmy wirus przed rozprzestrzenianiem się.)
   We should be able to contain them in this area. (Powinno nam się udać powstrzymać je w tej części.)
  • opanować, pomieścić (emocje) [TRANSITIVE]
   Contain your emotions, Jane. (Powstrzymaj swoje emocje, Jane.)
   I couldn't contain my happiness. (Nie mogłem pomieścić swojej radości.)
   link synonim: check
 3. overrun ,
 4. hurdle *
 5. carve out
 6. restrain *
 7. infest
 8. overmaster
phrasal verb
 1. dial down
  • uspokoić (się lub dyskusję), zmniejszać napięcie (pomiędzy kimś), ostudzić, opanować
   Sometimes I can dial down just thinking about a yoga. (Czasami potrafię się opanować po prostu myśląc o jodze.)
   Politicians need to dial their discussions down a bit. (Politycy muszą trochę ostudzić swoje dyskusje.)
czasownik
 1. overcome **
  • pokonywać, przezwyciężać, opanowywać, uporać się [TRANSITIVE]
   He meditates to overcome stress. (On medytuje, aby pokonać stres.)
   She overcame her fear of heights. (Ona pokonała swój lęk wysokości.)
   He was able to overcome one hardship after another. (On był w stanie przezwyciężać jedną trudność za drugą.)
   She managed to overcome her fear of flying at last. (W końcu udało się jej pokonać strach przed lataniem.)
   You can overcome this disease. (Możesz pokonać tę chorobę.)
 2. grip **
  • opanowywać, ogarniać (np. panika, trema) [TRANSITIVE]
   When the fire broke out, panic gripped the people. (Kiedy wybuchł pożar, panika opanowała ludzi.)
   She went on the stage and stage fright gripped her. (Ona wyszła na scenę i ogarnęła ją trema.)
 3. check *****
  • powstrzymywać, opanowywać, hamować (np. śmiech) [TRANSITIVE]
   I wasn't able to check my laughter, and he told me to leave. (Nie byłem w stanie opanować śmiechu i on kazał mi wyjść.)
   Check your excitement. The results are not official yet. (Opanuj podekscytowanie. Wyniki nie są jeszcze oficjalne.)
   link synonim: contain
 4. possess **
  • opanowywać, zawładnąć (np. o uczuciu) literary [TRANSITIVE]
   The anger possessed him and he couldn't control himself. (Gniew opanował go i nie mógł się kontrolować.)
   The love for her children possessed her. (Zawładnęła nią miłość do jej dzieci.)
 5. subjugate
 6. subdue
phrasal verb
 1. clamp down