"ograniczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ograniczenie" po polsku

ograniczenie

Picture of 50 mph Speed Limit
rzeczownik
 1. limit ****
  • limit, ograniczenie [COUNTABLE]
   The time limit was one hour. (Limit czasu wynosił jedną godzinę.)
   There is no time limit. (Nie ma ograniczenia czasowego.)
 2. restriction **
  • ograniczenie, restrykcja [COUNTABLE]
   There are restrictions on who can become a director. (Są ograniczenia dotyczące tego, kto może zostać dyrektorem.)
   You can park your car here without time restrictions. (Możesz tutaj parkować swój samochód bez ograniczeń czasowych.)
  • obostrzenie, ograniczenie, restrykcja [UNCOUNTABLE]
   The are voting for restriction of the government power. (Oni głosują za ograniczeniem władzy rządu.)
 3. constraint **
  • ograniczenie, przymus [COUNTABLE]
   The difference between our legal systems, including their procedures, is clearly still a constraint. (Wyraźnym ograniczeniem jest nadal różnica między naszymi systemami prawnymi, w tym między stosowanymi w ich ramach procedurami.)
 4. limitation **   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  There were limitations on who could hold office. (Były ograniczenia odnośnie tego, kto mógł zająć tą pozycję.)
  The strict limitations were the reason why she ran away. (Surowe ograniczenia były powodem dla którego ona uciekła.)
 5. erosion *
  • ograniczenie, spadek (np. wolności, praw) [UNCOUNTABLE]
   If we allow the erosion of fundamental rights and principles, we will have allowed the terrorists to win. (Jeśli dopuścimy do ograniczenia podstawowych praw i zasad, to pozwolimy terrorystom wygrać.)
 6. restraint *
  • ograniczenie (np. finansowe) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   We can't operate as a company with such restraint. (Nie możemy działać jako spółka z takimi ograniczeniami.)
 7. curb **  
 8. suppression
  • represja, zakaz, ograniczenie
   They were subject to suppression due to their views. (Oni byli poddani represjom ze względu na ich poglądy.)
 9. containment
 10. squeeze **  
  She is not happy with the squeezes that have been imposed on her. (Ona nie jest zadowolona z ograniczeń, które zostały na nią narzucone.)
 11. stricture
 12. constriction  
 13. hang-up informal , hangup
 14. curtailment
 15. encumbrance
 16. stringency
 17. clampdown
 18. delimitation
 19. restrictiveness
 20. circumscription
 21. astriction  
 22. circumscribing
 23. scantiness
 24. simple-mindedness
 25. eroding
 26. curbing
czasownik
 1. limit ****
  • limitować, ograniczać [TRANSITIVE]
   Try to limit phone usage at work. (Spróbuj ograniczyć używanie telefonu w pracy.)
   If you limit your daily calorie intake, you will lose weight. (Jeżeli zmniejszysz dziennie spożycie kalorii, to schudniesz.)
 2. restrict **
  • ograniczać (np. czyjeś prawa, wolność) [TRANSITIVE]
   These regulations seriously restrict the rights of the minorities living in this country. (Te przepisy poważnie ograniczają prawa mniejszości żyjących w tym państwie.)
 3. confine **   [TRANSITIVE]
  In the previous job I was confined to doing only one thing. (W poprzedniej pracy byłem ograniczony do robienia tylko jednej rzeczy.)
 4. curb **
  • ograniczać (np. wydatki, podatki)
   We have to curb our expenses or else we will go bankrupt. (Musimy ograniczyć nasze wydatki, bo inaczej zbankrutujemy.)
 5. cabin **
 6. hinder *
 7. constrain *
 8. erode *
 9. stint *
 10. interfere **
 11. hamstring
 12. ration
  • ograniczać (np. papierosy), limitować (np. oglądanie telewizji)
   He had to ration cigarettes to preserve his health. (On musiał ograniczyć papierosy, żeby zachować swoje zdrowie.)
 13. curtail
 14. imprison *  
 15. cramp
 16. shackle
 17. restrain *
 18. scant
 19. circumscribe
 20. enclose * , także: inclose   [TRANSITIVE]
 21. corset
 22. delimit , także: delimitate
 23. scrimp
 24. straiten
 25. astrict   formal
 26. straightjacket , straitjacket  
phrasal verb
 1. cut back *
  • redukować (np. zatrudnienie), ograniczać (np. wydatki), zmniejszać (np. produkcję)
   He cut back calories in order to lose weight. (On ograniczył kalorie, aby schudnąć.)
 2. cut down *  
  This will allow us to cut down the costs of the European institutions and avoid wasting time and money. (Pozwoli to nam na ograniczenie kosztów instytucji europejskich oraz na uniknięcie marnotrawstwa czasu i pieniędzy.)
 3. crack down on something
 4. hedge about , hedge around

powered by  eTutor logo