"ogłosić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ogłosić coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. state *****
  • oświadczać, ogłaszać [TRANSITIVE]
   to formally say or write a piece of information
   She stated categorically that she will not leave the country. (Ona oświadczyła kategorycznie, że nie opuści kraju.)
   He publicly stated his intentions. (On publicznie ogłosił swoje zamiary.)
 2. bill *****
  • ogłaszać, afiszować
   He billed that he will perform in the play. (On ogłosił, że zagra w sztuce.)
   Excuse me, I would like to make a bill. (Przepraszam, chciałbym coś ogłosić.)
 3. announce ****
  • ogłaszać, zapowiadać, oznajmiać, anonsować [TRANSITIVE]
   Tom and Mary have finally announced their engagement. (Tom i Mary wreszcie ogłosili swoje zaręczyny.)
   The company president was pleased to announce that the merger had been a success. (Prezes firmy z satysfakcją ogłosił że fuzja okazała się sukcesem.)
 4. declare ***
  • oświadczać, oznajmiać, ogłaszać (coś oficjalnie) [TRANSITIVE]
   "I haven't had so much fun in years," he declared. ("Od lat nie bawiłem się tak dobrze" - on zadeklarował.)
   This country declared independence in 2002. (Ten kraj ogłosił niepodległość w 2002 roku.)
   She declared many times that she was innocent. (Ona wielokrotnie deklarowała swą niewinność.)
   link synonim: proclaim
   zobacz także: swear
 5. publish ****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  We will publish our decision tomorrow morning. (Ogłosimy naszą decyzję jutro rano.)
  I will publish the results of the exam next week. (Ogłoszę wyniki egzaminu w przyszłym tygodniu.)
  zobacz także: reveal
 6. call *****
  • ogłaszać, zwoływać (np. strajk, spotkanie) [TRANSITIVE]
   I called this meeting, because we need to talk. (Zwołałem to spotkanie, ponieważ musimy porozmawiać.)
   The workers called a strike. (Robotnicy ogłosili strajk.)
 7. deliver ***
  • wygłaszać (np. przemowę), ogłaszać (np. werdykt), wydawać (np. wyrok) formal [TRANSITIVE]
   The speech he delivered was very brief. (Przemowa, którą wygłosił, była bardzo zwięzła.)
   I want to deliver an inspirational speech. (Chcę wygłosić inspirującą przemowę.)
   I delivered a speech about equality and freedom. (Wygłosiłem mowę na temat równości i wolności.)
   The judge delivered the sentence yesterday. (Sędzia wydał wyrok wczoraj.)
   She never lived to hear the judge deliver the sentence. (Ona nie dożyła ogłoszenia wyroku przez sędziego.)
 8. proclaim **
 9. post ****
 10. herald *
  • ogłaszać, zwiastować
   The Agreement is not perfect but does herald some serious progress. (Umowa nie jest idealna, ale faktycznie zwiastuje ważne postępy.)
 11. advertise * , także: advertize American English
 12. pronounce *
 13. acclaim
 14. preannounce
 15. enounce   formal
 16. kithe old-fashioned , także: kythe
idiom
 1. blazon out