"officially handed" — Słownik kolokacji angielskich

officially handed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalnie podać
  1. hand czasownik + officially przysłówek
    Luźna kolokacja

    It was officially handed over to the administration on April 2nd, 1906.