BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"nieoceniony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieoceniony" po polsku

nieoceniony

przymiotnik
 1. invaluable
  • nieoceniony (np. pomoc)
 2. priceless
  • nieoceniony, wartościowy (np. umiejętność)
   Your advice was priceless, thank you. (Twoja rada była nieoceniona, dziękuję.)
   This information was priceless for the police. (Ta informacja była nieoceniona dla policji.)
 3. valued
  • nieoceniony (np. przyjaciel)
 4. incalculable
 5. inestimable  
 6. ungraded
 7. unevaluated
idiom
 1. worth its weight in gold
czasownik
 1. measure *****
  • mierzyć, oceniać [TRANSITIVE]
   Will you be able to measure the results of these changes? (Czy będziecie w stanie ocenić wyniki tych zmian?)
   I do not believe that we can measure who has suffered more in this conflict. (Nie sądzę, byśmy mogli ocenić, kto w tym konflikcie ucierpiał bardziej.)
 2. assess ***
  • oceniać, poddawać ocenie, wyceniać, oszacowywać, określać (np. wartość czegoś) [TRANSITIVE]
   to evaluate something, e.g. a candidate's abilities
   Can you assess the value of this ring? (Czy możesz oszacować cenę tego pierścionka?)
   I can't assess how many people came to the concert. (Nie potrafię oszacować, ilu ludzi przyszło na koncert.)
   My fiancée has already assessed the costs of our wedding reception. (Moja narzeczona oszacowała już koszty naszego wesela.)
   Can you assess our chance to win this match? (Czy możesz ocenić naszą szansę na wygranie tego meczu?)
   link synonim: evaluate
 3. mark British English ***** , grade American English ****
  • oceniać, wystawiać stopnie [TRANSITIVE]
   The teacher marks tests. (Nauczyciel ocenia sprawdziany.)
   Have you had the time to mark my paper, sir? (Czy miał pan czas, by ocenić moje wypracowanie, proszę pana?)
   Our biology teacher always grades us unjustly. (Nasz nauczyciel biologii zawsze ocenia nas niesprawiedliwie.)
   This group work won't be graded. (Ta praca w grupach nie będzie oceniana.)
 4. evaluate ***
  • oceniać, szacować, poddawać ocenie [TRANSITIVE]
   Can you evaluate how much this car is worth? (Czy możesz ocenić ile wart jest ten samochód?)
   We have to evaluate the situation and solve our problems. (Musimy ocenić sytuację i rozwiązać nasze problemy.)
   When we want and need to evaluate something, we naturally also need to know the results. (Kiedy chcemy i musimy coś ocenić, to naturalnie musimy znać także wyniki.)
   Our work was evaluated based on our performance. (Nasza praca została oceniona na podstawie naszego wystąpienia.)
   link synonim: assess
 5. find *****
  • uznawać, uważać (coś za coś), oceniać [TRANSITIVE]
   I was surprised that he found this book extremely boring. (Byłem zdziwiony, że on uznał tę książkę za niesamowicie nudną.)
   I find motorbikes really dangerous. (Uważam, że motocykle są bardzo niebezpieczne.)
   He finally found me his leader. (On nareszcie uznał mnie za swojego przywódcę.)
   I went to the lecture and found it really interesting. (Poszedłem na wykład i uznałem go za bardzo ciekawy.)
 6. jury , ***
 7. calculate **
  • oceniać, wyceniać, szacować (np. szanse, szkody, konsekwencje) [TRANSITIVE]
   to work out
   I could calculate your chances of survival, but you wouldn't like it. (Oszacowałbym twoje szanse na przeżycie, ale nie spodobałoby ci się to.)
   The company calculated its damage. (Firma wyceniła swoje szkody.)
 8. gauge * , gage American English
 9. assay
 10. appraise
 11. give ***** , także: gie Scottish English
  • dawać ocenę, oceniać [TRANSITIVE]
   My teacher gave me A for my essay. (Mój nauczyciel dał mi A za moje wypracowanie.)
   She never gives good grades. (Ona nigdy nie daje dobrych stopni.)
 12. valuate
phrasal verb
 1. size something up
  • oceniać coś, mierzyć coś wzrokiem
   Her boyfriend was jealous and he sized me up. (Jej chłopak był zazdrosny i zmierzył mnie wzrokiem.)
   She sized the situation up and she took control of it. (Ona oceniła sytuację i wzięła nad nią kontrolę.)
   He sized the tree up and started to climb. (On zmierzył drzewo wzrokiem i zaczął się wspinać.)
 2. weigh something up , weigh up something
czasownik
 1. make a judgement
phrasal verb
 1. weigh somebody up
idiom
 1. take the measure of somebody  
czasownik
 1. value oneself
  • oceniać siebie, określać swoją wartość
   After this event, I had to value myself as a father. (Po tym wydarzeniu, musiałem ocenić siebie jako ojca.)
   I can't value myself, I need others to do that. (Nie potrafię sam siebie ocenić, potrzebuję do tego innych.)

powered by  eTutor logo