"nie służyć komuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie służyć komuś" po polsku

nie służyć komuś

idiom
 1. disagree with somebody **
  • nie służyć komuś (np. pogoda, jedzenie)
czasownik
 1. serve something *****
  • służyć czemuś (np. krajowi)
   He served his country for over 20 years. (On służył swemu krajowi przez ponad 20 lat.)
   I serve my city as I can. (Służę mojemu miastu jak mogę.)
czasownik
 1. minister ****
  • służyć, prowadzić kościół
   I have ministered for over 30 years. (Prowadzę kościół przez ponad 30 lat.)
   This priest ministers his people. (Ten ksiądz służy swoim ludziom.)
 2. serve *****
  • służyć, być przydatnym [przechodni/nieprzechodni]
   The lever serves as a control mechanism. (Ta dźwignia służy jako mechanizm kontrolny.)
   A used light bulb can still serve as a decoration. (Zużyta żarówka nadal może służyć za ozdobę.)
  • służyć (np. w armii, policji) [przechodni/nieprzechodni]
   During the war he served in the army. (W trakcie wojny on służył w armii.)
   Jack Smith served in a number of committees. (Jack Smith zasiadał w kilku komitetach.)
  • służyć (skutkować) oficjalnie [nieprzechodni]
   This development serves an increase in life expectancy. (Ten rozwój skutkuje wzrostem średniej długości życia.)
 3. convent  
 4. proffer
 5. bestead  
 6. subserve

powered by  eTutor logo