"nie mieć zdania" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie mieć zdania" po polsku

nie mieć zdania

czasownik
 1. not mind   British English
obrazek do "opinion" po polsku
rzeczownik
 1. opinion ****
  • opinia, zdanie, pogląd [policzalny lub niepoliczalny]
   That is the common opinion, certainly. (To jest z pewnością powszechna opinia.)
   He has a higher opinion of you than you think. (On ma lepsze zdanie o tobie, niż ci się wydaje.)
   In my opinion, you shouldn't do it. (Moim zdaniem nie powinieneś tego robić.)
   Our opinions are divided. (Nasze opinie są podzielone.)
   link synonim: view
 2. view *****
  • pogląd, zdanie, opinia [policzalny]
   In my view, you had a right to do it. (Moim zdaniem, miałeś prawo to zrobić.)
   He rarely expresses his views in public. (On rzadko wyraża swe poglądy publicznie.)
   She has strong views about religion. (Ona ma zdecydowane poglądy na temat religii.)
   link synonim: opinion
 3. sentence ***   [policzalny]
  Find 10 mistakes in the sentences and correct them. (Znajdź 10 błędów w zdaniach i popraw je.)
  What does this sentence mean? (Co znaczy to zdanie?)
  He wrote just a few sentences explaining where he was. (Napisał tylko parę zdań wyjaśniających, gdzie był.)
 4. thought , ****
  • zdanie, opinia [policzalny]
   I don't care about your thoughts. (Nie obchodzą mnie twoje opinie.)
   Your thought is valuable. (Twoje zdanie jest cenne.)
 5. position *****
  • opinia, zdanie [policzalny]
   Your position on the issue will be noted. (Panskie zdanie na ten temat zostanie odnotowane.)
   Everyone has a different position on that subject. (Każdy ma inne zdanie na ten temat.)
 6. proposition **
  • twierdzenie, zdanie [policzalny]
   If we do not accept the proposition, the logic falls apart. (Jeżeli nie przyjmiemy tej tezy, cała logika się rozpada.)
 7. sentiment **
  • opinia, zdanie (na jakiś temat) oficjalnie [policzalny lub niepoliczalny]
   Do you have a sentiment on this topic you would like to share? (Czy masz opinię na ten temat, którą chciałbyś się podzielić?)
   I respect your sentiment on this issue, but we need to proceed according to the plan. (Doceniam twoją opinię w tej sprawie, ale musimy postępować zgodnie z planem.)
 8. prequalification
 9. prequalifying
idiom
 1. tuppenceworth
phrasal verb
 1. pass out *
czasownik
 1. pass , *****
  • zdawać (np. egzamin) [przechodni/nieprzechodni]
   I passed my driving test! (Zdałam egzamin na prawo jazdy!)
   She passed the descriptive grammar test. (Ona zdała test z gramatyki opisowej.)
czasownik
 1. seem *****
  • wydawać się, zdawać się, wyglądać na [nieprzechodni]
   It seems unlikely that he will come. (Wydaje się to mało prawdopodobne, że on przyjdzie.)
   You seem sad, what's happened? (Wydajesz się smutny, co się stało?)
   He's so weak, he seems sick. (On jest taki słaby, wygląda na chorego.)
   She seems to be tired. (Ona zdaje się być zmęczona.)
   We seem to have lost the way. (Zdaje się, że się zgubiliśmy.)
 2. look *****
 3. sound *****
  • zdawać się (o kimś, wnioskując z jego głosu, np. zdawać się smutnym) [nieprzechodni]
   You sound very sad. (Brzmisz bardzo smutno.)
   She sounded really happy, I think she's in love. (Ona zdawała się bardzo szczęśliwa, myślę, że jest zakochana.)
czasownik
 1. be of the opinion that oficjalnie  
  I am of the opinion that we are not alone in the universe. (Jestem zdania, że nie jesteśmy sami we wrzechświecie.)
obrazek do "fail" po polsku
czasownik
 1. fail ****
  • nie zdać, oblać (np. egzamin) [przechodni]
   We failed all our exams. (Oblaliśmy wszystkie nasze egzaminy.)
   I failed my driving test. (Nie zdałam egzaminu na prawo jazdy.)
   przeciwieństwo: pass
 1. get a fail

powered by  eTutor logo