"nie mieć szans" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie mieć szans" po polsku

nie mieć szans

idiom
 1. be out of one's league , be out of somebody's league
 2. be a non-starter
 3. can't take a trick
obrazek do "chance" po polsku
rzeczownik
 1. prospect ***
  • szansa, możliwość, nadzieja, perspektywa [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Is there any prospect of the situation improving? (Czy istnieje jakaś perspektywa, że sytuacja się poprawi?)
   There is a real prospect that 2020 may turn out to be one of the hardest years of this century. (Istnieje realna szansa na to, że rok 2020 może okazać się jednym z najtrudniejszych tego stulecia.)
   There is not much prospect that he will change. (Istnieje nikła szansa na to, że on się zmieni.)
   Is there a reasonable prospect that this can be achieved? (Czy istnieje racjonalna szansa na osiągnięcie tego?)
   There is no prospect of peace in this region. (W tym regionie nie ma nadziei na pokój.)
   There is a prospect, but it is very unlikely. (Istnieje szansa, ale jest bardzo nieprawdopodobna.)
   There's every prospect of finding a solution to this problem. (Istnieje realna szansa na znalezienie rozwiązania tego problemu.)
   prospect + of; prospect + that
 2. chance , *****
  • szansa, możliwość (prawdopodobieństwo tego, że coś nastąpi) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   There's no chance that she will change her mind. (Nie ma szans, żeby ona zmieniła zdanie.)
   What are their chances of success? (Jakie są ich szanse na sukces?)
  • szansa, okazja [COUNTABLE]
   It's a chance for me to learn English better. (To dla mnie okazja, żeby się lepiej nauczyć angielskiego.)
   This trip is a chance of a lifetime. (Ta wycieczka to okazja życia.)
   link synonimy: opportunity, fair shot
 3. show *****
  • szansa, nadzieja Australian English informal
   You say that there's a show of him appearing today? (Mówisz, że istnieje szansa, że on się dzisiaj pojawi?)
   I will give him a show. (Dam mu szansę.)
   She doesn't stand a show against them. (Ona nie ma szansy przeciwko nim.)
 4. shot , ****
  • okazja, szansa (możliwość osiągnięcia czegoś) informal [COUNTABLE]
   You only have one shot. (Masz tylko jedną szansę.)
   This is my last shot, I have to focus. (To moja ostatnia szansa, muszę się skupić.)
 5. break *****
  • szansa (np. na sukces) informal [COUNTABLE]
   This role was a lucky break to her. (Ta rola była szczęśliwą szansą dla niej.)
   It's your only break - it's now or never! (To twoja jedyna szansa - teraz albo nigdy!)
 6. fair shot
 7. look-in
idiom
 1. window of opportunity

powered by  eTutor logo