"mention times" — Słownik kolokacji angielskich

mention times kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czasy wzmianki
  1. mention czasownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    And as you mentioned several times, we weren't sure there was enough material.

    Podobne kolokacje: