"meet during the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkaj podczas pory roku
  1. meet czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These two teams last met during the 2009 season.