"look fantastic" — Słownik kolokacji angielskich

look fantastic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj fantastyczny
  1. look czasownik + fantastic przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Last night the building had looked fantastic; today, the word hardly described it.

    Podobne kolokacje: