"like one's voice" — Słownik kolokacji angielskich

like one's voice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak czyjś głos
  1. like czasownik + voice rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I didn't like his voice any better than his smile.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo