"like one's tone" — Słownik kolokacji angielskich

like one's tone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak czyjś ton
  1. like czasownik + tone rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He didn't like the man's condescending tone in the least.

    Podobne kolokacje: