"like clothes" — Słownik kolokacji angielskich

like clothes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak ubranie
  1. like czasownik + clothes rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Did he actually think that she didn't like clothes?

    Podobne kolokacje: