"lie next to" — Słownik kolokacji angielskich

lie next to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłamać prawie
  1. lie czasownik + next przyimek
    Silna kolokacja

    She had been caught for more than two days, lying next to her dead husband.

    Podobne kolokacje: