"lie down with" — Słownik kolokacji angielskich

lie down with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): należ w dół
  1. lie czasownik + with przyimek
    Zwykła kolokacja

    She has chosen where to lie down with great care.

    Podobne kolokacje: