"lie down in" — Słownik kolokacji angielskich

lie down in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): leż w dół
  1. lie czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    One would like to lie down in it and sleep a century or two.

    Podobne kolokacje: