"lain near" — Słownik kolokacji angielskich

lain near kolokacja
Popularniejsza odmiana: lie near
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): leżeć blisko
  1. lie czasownik + near przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Small eyes lie near the top of its big head.

    Podobne kolokacje: