"into the news" — Słownik kolokacji angielskich

into the news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do wiadomości
  1. into przyimek + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I said we never did much here to get into the news.

    Podobne kolokacje: