"inspire one's book" — Słownik kolokacji angielskich

inspire one's book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inspirować czyjś książka
  1. inspire czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The story also inspired a children's book.

    Podobne kolokacje: