BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"inny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "inny" po polsku

inny

przymiotnik
 1. other ***** , także: ither ScoE
  • inny
   Do you have any other ideas? (Czy masz jakieś inne pomysły?)
   The ground was littered with plastic bottles and other rubbish. (Ziemia była zaśmiecona plastikowymi butelkami i innymi śmieciami.)
   We don't like her, but other people do. (Nie lubimy jej ale inni ludzie tak.)
  • inny, pozostały, drugi (część jakiejś całości)
   Do you know where the other tennis racket is? (Wiesz, gdzie jest druga rakieta tenisowa?)
   I can't find the other sock. (Nie mogę znaleźć drugiej skarpetki.)
   It's on the other side of the town. (To jest po drugiej stronie miasta.)
   We met up with Maria first, and the other girl joined us later. (Najpierw spotkaliśmy się z Marią, a druga dziewczyna dołączyła do nas później.)
  • inny (różny)
   Can you give me some other advice? (Czy możesz dać mi jakąś inną radę?)
   Are you interested in other models? (Czy jest pan zainteresowany innymi modelami?)
   There are other things to consider. (Są inne rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę.)
   There are always other ways. (Zawsze są inne sposoby.)
   zobacz także: another
 2. different *****
  • inny
   I chose a different route when I went there again. (Wybrałem inną drogę, kiedy znów tam pojechałem.)
   He's different from his brother. (On jest inny niż jego brat.)
   link synonim: dissimilar
   przeciwieństwo: similar
   zobacz także: distinct
  • osobny, odrębny, inny
   I'm afraid that it's a completely different issue. (Obawiam się, że to jest zupełnie odrębny problem.)
   zobacz także: distinct, separate
 3. changed
 4. left-field
  • odmienny, inny (od tego co zwykle się widzi, mówi lub robi)
 5. else *****  
  The keys are not in my bag. Where else can they be? (Kluczy nie ma w mojej torbie. Gdzie indziej mogą być?)
  She didn't know what else to say. (Ona nie wiedziała, co innego powiedzieć.)
  He gave you this to make you happy. Why else would he give you that? (On dał ci to, żebyś był szczęśliwy. Z jakiego innego powodu miałby ci to dać?)
  Często używane ze słowami zaczynającymi się na any-, some-, every-, no- (np. anyone else, somewhere else).
 6. variant
 7. otherguess   dawne użycie
 8. nother   slang
określnik
 1. another *****
  • inny, innym, kolejnym (np. "innym razem")
   Maybe another time. (Może innym razem.)
   I didn't see another inn on the map. (Nie widziałem innego zajazdu na mapie.)
   This torch doesn't work - take another one. (Ta latarka nie działa - weź inną.)
   zobacz także: other
zaimek
 1. other ***** , także: ither ScoE
  • inny, drugi
   He was holding a puppy in one hand and a cat in the other. (On trzymał szczeniaczka w jednej ręce, a kota w drugiej.)
   Some people survived, others were missing. (Niektórzy ludzie przeżyli, inni są zagubieni.)
 2. another *****
  • inny, innym, kolejnym (np. "innym razem")
   That solution didn't work, let's try another. (Tamto rozwiązanie nie zadziałało, spróbujmy innego.)
 1. anybody else *
rzeczownik
 1. somebody else  
  I didn't break it, somebody else must have done it! (Ja tego nie zepsułem, ktoś inny musiał to zrobić!)
  Go ask somebody else. (Idź spytaj kogoś innego.)
  I know he's here, but I want to talk to somebody else. (Wiem że on tu jest, ale ja chcę porozmawiać z kimś innym.)

Powiązane zwroty — "inny"

przymiotnik
nowy (inny od poprzedniego) = new
przeciwny (zupełnie inny) = opposite , także: opp.
odrębny (inny) = separate
kolorowy (o osobie, która ma inny kolor skóry niż biały) = non-white , nonwhite
rzeczownik
przejście (w inny stan) = transition
projekcja (wyobrażanie sobie, że ktoś inny czuje to samo, co ty) = projection
transkrypcja (opracowanie utworu muzycznego na inny instrument lub głos) = transcription
przełożenie (np. sztuki na inny język) = rendition
inność = alterity +2 znaczenia
określnik
drugi (w znaczeniu: ktoś inny, coś w opozycji do czegoś pierwszego) = another
przysłówek
spójnik
inaczej = otherwise , także: elsewise
inne
czasownik
przeżyć (żyć dłużej niż ktoś inny) = outlive
zahaczyć (inny samochód podczas parkowania) = clip
zagłuszyć (np. inny dźwięk) = drown out

powered by  eTutor logo