"influential book" — Słownik kolokacji angielskich

influential book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważna książka
  1. influential przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is considered one of the most influential books on management ever written.

    Podobne kolokacje: