"increase one's stake" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrastać czyjś stawka
  1. increase czasownik + stake rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The group said it had also filed to increase its stake to up to 25 percent of the company.