"immediate treatment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowe traktowanie
  1. immediate przymiotnik + treatment rzeczownik
    Silna kolokacja

    That's less than a third of those who need immediate treatment.