"immediate reconstruction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa odbudowa
  1. immediate przymiotnik + reconstruction rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For many women, immediate reconstruction reduces the trauma of having a breast removed as well as the expense and discomfort of two major operations.