"immediate president" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośredni prezydent
  1. immediate przymiotnik + president rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Although no men belong, Mary Fallon, the immediate past president, a member for 34 years, called the society's members "very varied."