"immediate interest" — Słownik kolokacji angielskich

immediate interest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najpilniejsze zainteresowanie
  1. immediate przymiotnik + interest rzeczownik
    Silna kolokacja

    School officials took an immediate interest in the work of student Goddard.