"immediate improvement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa poprawa
  1. immediate przymiotnik + improvement rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It will not always be possible to make immediate improvements.