"hear whispers" — Słownik kolokacji angielskich

hear whispers kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the whisper
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz szepty
  1. hear czasownik + whisper rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    From my brother I had heard not a whisper for six weeks.

    Podobne kolokacje: