"hear the words" — Słownik kolokacji angielskich

hear the words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słysz słowa
  1. hear czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But after a time no word was heard of them.

    Podobne kolokacje: