"hear the song" — Słownik kolokacji angielskich

hear the song kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz piosenka
  1. hear czasownik + song rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Since we had never heard the song no one knew.

    Podobne kolokacje: