"hear the shouts" — Słownik kolokacji angielskich

hear the shouts kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear shouts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz okrzyki
  1. hear czasownik + shout rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He heard a shout close at hand and an answer not far away.

    Podobne kolokacje: