"hear the rustle" — Słownik kolokacji angielskich

hear the rustle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz szelest
  1. hear czasownik + rustle rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I had not even heard the rustle of his clothes.

    Podobne kolokacje: