"hear the roar" — Słownik kolokacji angielskich

hear the roar kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz ryk
  1. hear czasownik + roar rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He could hear the roar of the fire, but far off now.

    Podobne kolokacje: