"hear the music" — Słownik kolokacji angielskich

hear the music kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear music
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz muzyka
  1. hear czasownik + music rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He could hear the music when the door was open.

    Podobne kolokacje: