"hear the clatter" — Słownik kolokacji angielskich

hear the clatter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz brzęk
  1. hear czasownik + clatter rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now they could hear the distant clatter in the sky.

    Podobne kolokacje: