"hear sirens" — Słownik kolokacji angielskich

hear sirens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz syreny
  1. hear czasownik + siren rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He heard sirens as police cars roared up the street.

    Podobne kolokacje: