"hear complaints" — Słownik kolokacji angielskich

hear complaints kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz skargi
  1. hear czasownik + complaint rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Not too long after the 1986 law went into effect, Congress began to hear complaints.