"hear children" — Słownik kolokacji angielskich

hear children kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz dzieci
  1. hear czasownik + child rzeczownik
    Silna kolokacja

    I could hear children laughing and singing as they played in the streets.

    Podobne kolokacje: