"hate women" — Słownik kolokacji angielskich

hate women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety nienawiści
  1. hate czasownik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    She hates women who try to get ahead on looks alone.

    Podobne kolokacje: