"grać w baseball" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "grać w baseball" po polsku

grać w baseball

  1. play baseball

"grać w baseball" — Słownik kolokacji angielskich

play baseball kolokacja
  1. play czasownik + baseball rzeczownik = grać w bejsbol, grać w baseball
    Bardzo silna kolokacja

    You play baseball here for the love of the game.

powered by  eTutor logo