"gorgeous woman" — Słownik kolokacji angielskich

gorgeous woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachwycająca kobieta
  1. gorgeous przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One day, a big white car stopped across the street and out came three gorgeous women.

    Podobne kolokacje: