"future government" — Słownik kolokacji angielskich

future government kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły rząd
  1. future przymiotnik + government rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "All I can say is that they talked about some form of future government."